Zarządzanie zasobami ludzkimi - roczne studia podyplomowe

Cel Studiów:

Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy do nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi w różnych przedsiębiorstwach, odpowiednio do zmieniających się zasad gospodarowania ludżmi. Słuchacze będą mieli możliwość uzupełnienia i rozwinięcia wiedzy z zakresu nauk społecznych - psychologii i socjologii - oraz prawa, niezbędnej do rozumienia zagadnień i problemów jakie powstają w związku z gospodarowaniem personelem. Będą mieli także sposobność doskonalenia praktycznych umiejętności w stosowaniu specyficznych instrumentów zarządzania gospodarką kadrową.

Ukończenie Studiów powinno dać uczestnikom wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji, które określa się mianem menedżera personalnego.

Uczestnicy Studiów:

Studia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi adresowane są do:

  • absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych konkretnymi zadaniami w firmach, pragnących w nowoczesny sposób gospodarować kadrami,
  • pracowników zajmujących się zarządzaniem kadrami - personalnych, szkoleniowców, doradców, dyrektorów ds. kadrowych, dyrektorów ds. rozwoju personelu itp.
  • absolwentów studiów humanistycznych, których wiedza i umiejętności nie wystarczają do pełnienia funkcji kierowniczych w organizacjach, a dzięki studiom podyplomowym z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi zdobędą przygotowanie w tym zakresie.

Program Studiów:

Program Studiów został tak pomyślany, aby uczestnicy otrzymali kompendium wiedzy pozwalającej w efektywny i nowoczesny sposób zarządzać zasobami ludzkimi w różnych przedsiębiorstwach. Zagadnienia z zakresu prawa, psychologii i socjologii stanowiące podstawowy trzon wiedzy potrzebnej menedżerowi personalnemu, zostaną przedstawione jako spójna całość, co powinno umożliwić wielostronne podejście do rozwiązywania różnych kwestii pojawiających się w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi. Ogółem przewidziano 210 godzin dydaktycznych.

 Trzon programu stanowią następujące bloki tematyczne:

  1. Zagadnienia prawne (40 godzin):
    - Prawo pracy
    - Prawo administracyjne
    - Prawo handlowe

Blok ten pozwoli słuchaczowi poznać i zrozumieć prawne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także prawne aspekty uczestnictwa pracownika w przedsiębiorstwie. Słuchacz zdobędzie też wiedzę na temat działania przedsiębiorstwa oraz wiedzę na temat podstaw prawnych warunkujących funkcjonowanie działu kadr.

2. Zagadnienia gospodarki kadrami (75 godzin):
    - Podstawowe elementy pracy działu kadr
    - Dobór i selekcja pracowników
    - Systemy szkoleń pracowników - planowanie kariery pracownika
    - Ocenianie pracowników - budowanie i stosowanie arkuszy ocen
    - Systemy wynagrodzeń i motywacji 

Ten blok zagadnień dotyczy specyficznych zadań działu kadr. Uczestnicy będą mieli możliwość rozwiązywania praktycznych problemów w oparciu o przedstawiane przypadki lub problemy własnych firm, dzięki czemu rozwiną swą wiedzę i zdobędą praktyczne umiejętności w specyficznej dziedzinie, jaką jest gospodarka kadrami.

3. Stosunki międzyludzkie w organizacji (40 godzin):
    - Kultura organizacyjna
    - Komunikowanie się - współpraca i rywalizacja
    - Trening umiejętności kierowniczych 

Zagadnienia poruszane w ramach tego bloku tematycznego pozwolą słuchaczowi Studiów na poznanie i zrozumienie społecznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Poza zdobyciem wiedzy na temat stosunków międzyludzkich w zakładzie pracy, słuchacz będzie mógł doskonalić swoje umiejętności społeczne potrzebne tak w codziennej pracy z ludżmi, jak i w kierowaniu zespołem.

4. Zagadnienia nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem (55 godzin):
    - Zarządzanie strategiczne, twórcze rozwiązywanie problemów
    - Zarządzanie zmianą: problemy transformacji gospodarki i kosztów przemian
    - Zarządzanie konfliktem - prowadzenie negocjacji
    - Stosunki publiczne - budowanie image'u firmy i "public relations" 

Zagadnienia wchodzące w ten blok będą uwzględniać aktualne sprawy, które wypływają z bieżących problemów polskej gospodarki i w związku z tym możliwa jest ich wymiana stosownie do wydarzeń w życiu gospodarczym. Pozwoli to słuchaczom na dobrą orientację w sytuacji społeczno - gospodaczej i poszukiwanie rozwiązań aktualnych problemów.

 Uczestnicy Studiów zobowiązani są także napisać pracę dyplomową.

 Metody nauczania:

Część zagadnień, głównie teoretycznych, zostanie przedstawiona w postaci wykładów (ogółem 40% zajęć tego typu). Inne zagadnienia, skupione wokół praktycznych problemów, będą prowadzone w formie ćwiczeniowej lub laboratoryjnej, pozwalającej uczestnikom rozwiązywać konkretne problemy, analizować wybrane przypadki lub doskonalić własne umiejętności społeczne niezbędne w bezpośrednich kontaktach z personelem.

Organizacja Studiów:

Warunkiem przyjęcia na Studia jest złożenie w Dziekanacie Szkoły Zarządzania odpowiednich dokumentów:

  • Odpis dyplomu
  • Podanie o przyjęcie na studia
  • Zobowiązanie do wnoszenia opłat za studia podyplomowe (do pobrania na dole strony)
  • Kwestionariusz osobowy (do pobrania na dole strony)

Dokumenty można przesłać pocztą (najlepiej listem poleconym).
Na zakończenie absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Śląskiego.

Koszt jednego semestru wynosi 1850 zł. (3 x 650 zł = 1950 zł w przypadku rozłożenia płatności na raty) 

Studia realizowane będą w ciągu dwóch semestrów, począwszy od października lub lutego. Sesje odbywać się będą co 2 tygodnie (soboty, niedziele).

Termin składania dokumentów

Styczeń - luty oraz lipiec - wrzesień.


 

Kontakt

Internet: http://www.sz.us.edu.pl
e-mail: szkozarz@us.edu.pl

Telefony: (32) 3493802 lub (32) 3493801.
 

Znaczniki: