SZKOŁA ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W LIKWIDACJI KATOWICE

W związku z likwidacją Szkoły Zarządzania UŚ, która nastąpi z dniem 30 września 2018 r. informujemy, że Szkoła prowadzić będzie kształcenie na kierunku zarządzanie na poziomie studiów pierwszego stopnia w formie stacjonarnej do zakończenia cyklu kształcenia, to jest do końca roku akademickiego 2017/2018. (Zarządzenie nr 40 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 marca 2018 r.)

Dyrektor Szkoły Zarządzania w likwidacji Prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik e-mail: barbara.kozusznik @us.edu.pl

Pracownik dziekanatu Szkoły Zarządzania w likwidacji mgr Ewa Brodowiak e-mail: ewa.brodowiak@us.edu.pl

Stypendia

Stypendia przyznawane są na podstawie Regulaminu przyznawania i wypłacania oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych Uniwersytetu Śląskiego (Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 128 Rektora UŚ z dnia 24 września 2013r.).

Świadczeniami pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych Uniwersytetu Śląskiego są: stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia za wyniki w nauce, stypendium sportowe z własnego funduszu stypendialnego, zapomogi.

Zapraszmy do lektury szczególowych informacji o ustalaniu wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach..

Stypendia dla studentów I roku

Uniwersytet Śląski jako pierwszy w kraju wprowadził specjalne świadczenia dla wyróżniających się studentów pierwszego roku: laureatów olimpiad przedmiotowych i posiadaczy międzynarodowej matury, przyjętych na naszą uczelnię bez egzaminów wstępnych. Niniejszą informację adresujemy do tych wszystkich olimpijczyków i pretendentów do International Baccalaureate, którzy jeszcze wahają się dokąd po maturze. Studentom wszystkich lat oferujemy również stypendia artystyczne i sportowe.