Misja Szkoły Zarządzania

MISJA SZKOŁY ZARZĄDZANIA

Misją Szkoły Zarządzania jest::

  • Kształcenie profesjonalnych kadr zarządzających przedsiębiorstwami,
  • Doskonalenie zarządzania i służenie pomocą w sprostaniu problemom wynikającym z transformacji gospodarki poprzez rozwój kompetencji osób zarządzających,
  • Budowanie przyjaznych relacji między ludźmi i współpracy w zespołach.

Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego pełni następujące funkcje:

DYDAKTYCZNE:

  • Kształcenie studentów w dziedzinie zarządzania,
  • Kształcenie adeptów i praktyków zarządzania - doskonalenie umiejętności potrzebnych nowoczesnym menedżerom.

BADAWCZE:

  • Prowadzenie badań nad problemami efektywnego zarządzania,
  • Prowadzenie ekspertyz i doradztwa organizacyjnego,
  • Opracowanie programów i metod szkolenia kadr menedżerskich z zakresu organizacji i zarządzania.

INTEGRACYJNE

  • Wspieranie specjalistów i inicjatyw dotyczących doskonalenia zarządzania i szkolenia kadr kierowniczych,
  • Współpraca z zagranicznymi ośrodkami kształcącymi kadry menedżerskie i kierownicze.

Przesłanie Szkoły Zarządzania:

Procesy transformacji polskiej gospodarki stwarzają potrzebę kształcenia specjalistów w zakresie zarządzania i marketingu. Szczególnie duże zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny występuje na Śląsku, ze względu na koncentrację w tym regionie znacznej liczby zakładów pracy. Potrzeby te stanowią gospodarczo-społeczne przesłanki powołania naszej Szkoły.

CELEM SZKOŁY jest wyposażenie naszych studentów w nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania. Jako jednostka uniwersytecka mamy ambicje pracować nad rozwojem indywidualnym naszych studentów tak, aby mogli dostosować swój sposób działania, myślenia, rozumienia do podejmowanej przez siebie roli.

Wychodzimy z założenia, że sprostanie wymaganiom zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej wymaga nie tylko "oszlifowania" zewnętrznej formy i wyposażenia człowieka w odpowiednie instrumenty. WYMAGA CZEGOŚ ZNACZNIE WIĘCEJ. Efektywne działanie w warunkach gospodarki rynkowej wymaga elastyczności zachowania, twórczego myślenia, umiejętności podejmowania szybkich decyzji w nieprzewidzianych sytuacjach. Takie działanie nakłada konieczność pracy nad sobą, nad swoim wnętrzem, kształtowania własnych postaw, rozumienia siebie, innych ludzi, własnej pracy, otaczającego świata.

Nasza Szkoła obok szerokiej wiedzy specjalistycznej proponuje swoim studentom pracę nad stworzeniem "bazy" w postaci określonego obrazu siebie, innych ludzi i świata - postaw i wartości, najgłębiej rozumianego ZNACZENIA tego, po co się coś robi. Na tej bazie można o wiele skuteczniej przyswajać sobie wiedzę i umiejętności specjalistyczne.

Jesteśmy przekonani, że połączenie wiedzy specjalistycznej z zakresu zarządzania i marketingu z autentycznym rozwojem Osoby przyczyni się do wykreowania licznej grupy naszych absolwentów - MENEDŻERÓW CZASU PRZEMIAN!