Historia Szkoły Zarządzania

HISTORIA SZKOŁY ZARZĄDZANIA

Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego powstała w roku 1995 decyzją Senatu Uniwersytetu Śląskiego jako jednostka międzywydziałowa, której głównym celem jest prowadzenie studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie, magisterskich – Zarządzanie międzykulturowe, realizacja studiów podyplomowych oraz szkoleń i kursów dla kadry kierowniczej z zakresu zarządzania.

W momencie swojego powstania Szkoła Zarządzania uzyskała trzy pomieszczenia w budynku Uniwersytetu Śląskiego na ulicy Bankowej. Dzięki uzyskanym środkom z Funduszu Współpracy /tzw. fundusz australijski/ zakupiła sprzęt komputerowy, audiowizualny i kolejno dokonywała zakupów programów, książek i wyposażenia.

W roku 1997 Szkoła Zarządzania została zlokalizowana w budynku na terenie dawnych koszar wojskowych przekazanych Uniwersytetowi Śląskiemu. W budynku o powierzchni 2798 m2 Szkoła Zarządzania dysponuje:

 • 2 aulami mieszczącymi 120 osób każda,
 • 2 salami wykładowymi mieszczącymi 60 osób każda
 • 6 salami ćwiczeniowymi mieszczącymi 40 osób każda,
 • laboratorium komputerowym na 16 stanowisk,
 • 2 laboratoriami technik audio-video,
 • 4 mniejszymi salami, które w razie potrzeby mogą być użytkowane jako sale seminaryjne,
 • zapleczem administracyjnym,
 • pomieszczeniami dziekanatu i dyrekcji,
 • pokojami dla nauczycieli akademickich,
 • czytelnią i biblioteką,
 • bufetem dla studentów,

We wrześniu 1995 Szkoła Zarządzania uzyskała zgodę MEN na uruchomienie trzyletnich zawodowych studiów na kierunku Zarządzanie i marketing, a w październiku 1995 uruchomiła podyplomowe studia „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.

W lutym 1996 Szkoła uruchomiła studia niestacjonarnena kierunku Zarządzanie i marketing, a w lipcu 1996 miał miejsce pierwszy nabór na dzienne studia na kierunku Zarządzanie i marketing. Na I rok przyjęto 55 osób, zaś na studia niestacjonarne /drugi nabór/ 88 osób.

W latach 1998 - uruchomiono studia zawodowe w trybie zaocznym w Ośrodku Działalności Dydaktycznej w Jastrzębiu Zdroju.

W roku akademickim 2000/2001 Szkoła Zarządzania utworzyła 2-letnie studia magisterskie uzupełniające dla absolwentów kierunku Zarządzanie i marketing z tytułem licencjata (w roku 2006 studia magisterskie zostały tymczasowo zawieszone).

W kolejnych latach Szkoła poszerzała i dostosowywała do wymogów rynkowych swoją ofertę studiów podyplomowych.W tej chwili prowadzi nabór na:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie sytuacją kryzysową,
 • doradztwo zawodowe,
 • zarządzanie w ochronie zdrowia,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • inwestycje giełdowe,
 • akademia umiejętności biznesowych i zarządzania,
 • sprzedaż i negocjacje handlowe,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • organizacja i prowadzenie szkoleń, treningów grupowych,
 • włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia.

W 2013 roku pozytywnie rozpatrzono wniosek Szkoły Zarządzania o uruchomienie 2-letnich uzupełniających studiów magisterskich Zarządzanie Międzykulturowe. W związku z tym w roku akademickim 2013/2014 przeprowadzono pierwszy nabór na ten kierunek studiów.