Bezpieczeństwo i higiena pracy

Cel studiów

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z aktualnie obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa pracy. Tematem zajęć będą zagadnienia dotyczące wymagań gabarytowo-przestrzennych, jakie powinny spełniać obiekty i pomieszczenia pracy, oświetlenie,
wentylacja, organizacja stanowisk pracy ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk dla osób niepełnosprawnych.

Program zajęć będzie realizowany metodą wykładów, ćwiczeń oraz innymi metodami aktywizującymi uczestników - z zastosowaniem odpowiednich środków dydaktycznych, jak: filmy, folie programy komputerowe itp.

Zasady doboru uczestników

Uczestnikami mogą być pracownicy służb bezpieczeństwa i higieny pracy, pełnomocnicy kierowników organizacji ds. zarządzania bezpieczeństwem, osoby które chcą podjąć pracę w tym obszarze bądź osoby które chcą samodzielną działalność szkoleniowo-profilaktyczną w tym obszarze. Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia przewidziane przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami  (Dz. U. poz.2468 nr 246 z 2004 r.)

Uczestnicy muszą być absolwentami wyższych uczelni.

Zajęcia na studiach trwają dwa semestry, odbywają się systemem zaocznym i są odpłatne. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Uczestnicy studiów podyplomowych mogą być zatrudnieni na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Bloki tematyczne

1.     Metody i sposoby oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

2.     Ratownictwo medyczne i choroby zawodowe

3.     Psychospołeczne aspekty zachowań pracowników w środowisku pracy

4.     Wybrane metody diagnozy psychologicznej bezpiecznych zachowań

5.     Psychologiczne aspekty kreowania kultury bezpieczeństwa

6.     Elementy prawa pracy

7.     Multimedialne wspomaganie bezpiecznych warunków pracy

8.     Systemy zarządzania BHP oraz środowiska

9.     Zarządzanie ryzykiem

10.   Ekonomiczne aspekty związane z BHP. Świadczenia z tytułu wypadków i chorób zawodowych. Obowiązkowe składki ubezpieczeniowe

11.   Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem

Organizacja Studiów:

Warunkiem przyjęcia na Studia jest złożenie w Dziekanacie Szkoły Zarządzania odpowiednich dokumentów:

  • Odpis dyplomu 
  • Podanie o przyjęcie na studia
  • Zobowiązanie do wnoszenia opłat za studia podyplomowe
  • Kwestionariusz osobowy
  • Dokumenty można przesłać pocztą (najlepiej listem poleconym).

Na zakończenie absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Śląskiego, które jest zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów o kwalifikacjach BHP z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Koszt jednego semestru wynosi 1850 zł. (3 x 650 zł = 1950 zł w przypadku rozłożenia płatności na raty)

Studia realizowane będą w ciągu dwóch semestrów, począwszy od października. Sesje odbywać się będą co 2 tygodnie (soboty, niedziele).

Termin składania dokumentów

Styczeń - luty
Maj - wrzesień

Kontakt:

e-mail : ewa.brodowiak@us.edu.pl,

Telefon: (32) 3493802

Pokój 213

Znaczniki: